Handelsbetingelser, cookie- og privatlivspolitik

Lejeperiode Fra fredag kl. 15.00 til fredag kl. 10.00 Lejer Hvis anden end føre skal føre bilen, skal vedkommende være fyldt 30 år, være med på leje kontrakt og have frem vist gyldigt køre kort. Rygning og husdyr Det er ikke tilladt at ryge eller medbringe husdyr i autocamperen. Overholdes dette ikke, vil autocamperen blive rengjort på lejers regning minimums regning kr. 7500,- Bestilling Ved reservation betales depositum kr. 6000,-, dette tilbagebetales senest 14 dage efter bilen er tilbagekommet i uskadt tilstand, rengjort. endelig reservation træder i kraft ved indbetaling af depositum. Afbestilling Afbestilles der mere end 12 uger før lejemålet begynder tilbage betales 50% af depositum Afbestilles der ved mindre end 12 uger før leje periodes begyndelse og camperen ikke kan lejes ud tilbagebetales 50% af leje og depositum kan den ikke lejes ud tilbagebetales kun depositum og ikke leje beløb Betaling af leje 50% af lejen betales senest 10 uger før leje opstart Resten betales ved 4 uger før afhentning Overskridelse af leje periode betragtes det som afbestilt Bestilles der mindre end 6 uger før leje periode begynder, skal depositum, samt 100% lejesum indbetales samtidig med reservation Det må du køre 1 uges leje: fri kørsel op til 2000 km. Der ud over betales 2,00 kr pr km 2 ugers leje: fri kørsel op til 4000 km. der du over betales 2,00 kr. pr km 3 ugers leje: fri kørsel op til 7000 km der ud over betales 2,00 kr. pr km Forsikring Ansvars og kaskoforsikring er indeholdt i lejeperioden. Lejers selvrisiko på kaskoforsikringen er kr. 5000,-. Lejeren hæfter endvidere fuldt ud for enhver skade, der ikke dækkes af forsikringen, herunder for skader, der skyldes lejerens forsømmelse ved behandling af camperen. Lejer er gjort opmærksom på, at der på forsikringen ved glasskader inkl. stenslag er en selvrisiko på 1500,- afregning herfor sker ved aflevering. Det er de generelle SOS INTERNATIONAL bestemmelser der er gældende. I henhold til disse bestemmelser er en evt. hjemtransport fra udlandet dækket. Personlige ejendele er ikke omfattet af bilens forsikring. Ved tyveri og andet Camperens forsikring dækker for skader på inventar, såfremt der optages politirapport på stedet og kopi heraf hjemtages. Det er lejers ansvar, at der optages politirapport. Lejers egen indboforsikring dækker normalt Lejers gods, såfremt det politianmeldes. Udlejer har inte ansvar for tyveri af personlige ejendele el. lignende. Lejers Ansvar Lejer har det fulde ansvar for camperen i lejeperioden, herunder vand, olie, luft, punktering, stenslag m.v. og udlejer hæfter ikke for skader som opstår på baggrund af lejers forsømmelser ved ikke at varetage alm. vedligehold og eftersyn på autocamperen i lejeperioden. Eventuelle mekaniske fejl, som ikke skyldes lejers forsømmelser eller adfærd i øvrigt dækkes af udlejer, efter nærmere aftale og kan ikke udføres uden nærmere aftale med udlejer. Udbedring skal foretages af autoriseret værksted. Det er desuden lejers ansvar selv at sørge for betaling af eventuelle parkeringsafgifter, broafgifter, vejafgifter mv. samt eventuelle trafikforseelser, idet disse er udlejer uvedkommende. Slidskader m.v.: Reparationer over 1.000 kr. skal aftales med udlejer før reparation. Regningen betales af udlejer ved hjemkomst, såfremt det er aftalt (gælder dog ikke stenslag, jf. afsnit om forsikring). Lejer hæfter for slidskadereparationer, der skyldes uansvarlig behandling af autocamperen. Ved færdselsuheld eller lign. i lejeperioden • ”Sørg for at få optaget politirapport – og tag aldrig skylden på Dem i udlandet – det kan blive dyrt for Dem”. Husk at meddele udlejer alle detaljer om hændelsesforløbet. • Udlejer opfordrer lejer, ved benyttelse i udlandet, til at sætte sig grundigt ind i hvert lands trafikregler, idet lejer hæfter for alle politimæssige anliggender eller andre krav, som skyldes lejerens brug af køretøjet. Udlejer kan således ikke gøres ansvarlig herfor. Dette gælder ligeledes samtlige øvrige trafikforseelser, herunder fartbøder, parkeringsbøder mv. samt andre krav, som kan relatere sig til lejeforholdet. Selvforskyldte skader Som oplyst under punktet forsikring hæfter lejer for skader, som ikke er omfattet af forsikringen, herunder ting i autocamperen som ødelægges, evt. skader på møbler eller andet inventar. Fejlagtig påfyldning af dieselolie i ferskvandstank indebærer udskiftning af tank, slanger og varmtvandsbeholder. Denne udskiftning er heller ikke omfattet af forsikringen, og skal derfor betales af lejeren. En sådan skade beløber sig til ca. 28.000 kr. Skader efter fejlagtig betjening af bilen eller installationer i camperen er desuden ikke dækket af forsikringen, og skal derfor erstattes af lejeren. Selvrisikoforsikringen dækker ikke her. Ovenstående betales ved tilbagelevering af autocamperen. Afhentning og aflevering Ved afhentning vil lejeren få udleveret tjekliste til gennemgang af bilen for evt. fejl og mangler. Afhentning skal ske på den i lejekontraktens fastsatte dag, normalt fredag kl 15:00. Aflevering skal ligeledes ske på den, i lejekontraktens fastsatte dag, normalt fredage senest kl. 10.00. Autocamperen afhentes og leveres på udlejers, til enhver tid værende hjemsted, jf. lejekontrakten, den kan dog leveres og afhentes på lejers danske adresse for et merbeløb afhængig af bopælsadresse (se landkort). Af hensyn til næste lejer er det vigtigt med rettidig aflevering. Der kan naturligvis opstå situationer hvor lejer bliver forhindret i at aflevere autocamperen til det aftalte tidspunkt, og i en sådan situation bedes lejer kontakte udlejer med det samme. Ved forsinket aflevering påregnes kr. 500,- pr. påbegyndt time. Autocamperen afleveres med tømt spildevands- og toilettank. Der påregnes 1000,- kr. hvis toilettanken ikke er tømt. Autocamperen afleveres rengjort indvendigt. Ved udeladelse af rengøring beregnes 350,- kr. pr. påbegyndt time. Lejer behøver ikke vaske autocamperen udvendigt. Autocamperen leveres og afleveres med fuld brændstoftank. Ved manglende påfyldning fylder udlejer selv på, til 20 kr./L, for lejers regning. Ved aflevering skal forbruget opgøres og der bliver udregnet med det samme hvad du skal have tilbage af depositummet. Udlejer har 24 timer til at opgøre autocamperen, og kontakte lejer ang. evt. skader, mangler mm. der har fundet sted i udlejningsperioden. Beregn venligst ca. 1 time til henholdsvis afhentning og aflevering. Ved aflevering før aftalt tid, skal der betales leje for den aftalte tid. Lejen refunderes ikke. Under rejsen Lejer får udleveret en kontaktliste ved afhentning, således at lejer kan kontakte udlejer ved spørgsmål eller andet. Der tages forbehold for at der i weekender, samt om aftenen efter kl. 18, er begrænset mulighed for at kontakte udlejer. Er der tale om en skade eller lign. så autocamperen ikke kan køre, skal lejere kontakte SOS INTERNATIONAL, som derfra vil sørge for assistance og evt. bugsering. Sker der skader under rejsen, er lejeren forpligtet til at tage billeder af skaden, skadestedet, modpartens nummerplade og andet der findes nødvendigt i tilfælde af en senere forsikringssag, idet udlejer er uden ansvar, hvis forsikringen ikke dækker, på grund af manglende dokumentation fra lejer. Eventuelle bøder, der ikke direkte og uden tvivl kan tilskrives udlejer, tilskrives lejeren af autocamperen. Forbehold og garanti fra udlejer Kan det lejede køretøj ikke udleveres grundet alvorlig skade, fejl, mekanisk nedbrud mv., forsøger udlejer at fremskaffe et tilsvarende køretøj fra anden udlejer. Såfremt erstatningskøretøjet varierer i størrelse refunderes alene lejedifferencen, såfremt køretøjet er mindre i størrelse/billigere i pris end det lejede. Lejedifferencen beregnes som forskellen på den camper som lejer har lejet hos udlejer og lejen, som udlejer skal give for leje af et erstatningskøretøj. Såfremt det er umuligt for udlejer at fremskaffe erstatningskøretøj tilbagebetales den fulde leje, samt depositum. Yderligere kompensation ydes ikke. Lejer kan ikke kræve erstatning for tabt ferie forårsaget af uheld med den lejede autocamper, jf. pkt. ”Ved færdselsuheld eller lign. i lejeperioden”. Ej heller som følge af mekaniske fejl eller ved eventuelle fejl i autocamperens tekniske installationer, herunder mekanisk trappe, vandhane, toilet mv. Hvis der under lejemålet springer en sikring, en vandpumpe holder op med at fungere, eller der sker andre mindre tekniske fejl, er det lejers pligt, at få udbedret disse ting. Lejer kan frit indkøbe nye dele op til max. kr. 500,- som refunderes mod aflevering af bilag. Det er dog god kutyme at informere udlejer med enten sms, mail eller opkald og der kan max købes op til 5 dele af max kr. 500,-, idet udlejer bør kontaktes for forudgående tilladelse, hvis det bliver nødvendigt med flere køb. Vi tager generelt forbehold for trykfejl, udstyr, priser og beskrivelser.